Polabská liga v požárním sportu

 

Čl.1

Zařazení soutěží do ligy

Do ligy Kolínského okresu se mohou přihlásit sbory, které jsou ochotny na své domácí půdě pořádat soutěže a budou respektovat pravidla požárního sportu a propozice ligy – v opačném případě jim nebude pořadatelství umožněno a ztratí právo pořádat ligovou soutěž v dalších ročnících. A zároveň zaplatí ligový poplatek před zahájením soutěžního ročníku ve výši 200.-Kč za sbor. Za družstva dětí se platí poplatek 100.-Kč. Startovné pro jednotlivá družstva je v hodnotě 100,- Kč (bez občerstvení a neplatí pro děti) a pro sbor, který není zařazen do ligy si startovné si určuje pořádající sbor. Každý sbor smí do ligy přihlásit libovolný počet družstev. Během každého kola ligy zajistí pořádající mužstvo občerstvení.

 

Čl.2

Soutěžní disciplína

Hodnocenou soutěžní disciplínou je klasický požární útok podle pravidel požárního sportu a propozic ligy. Pokud bude pořadatel přidávat jinou disciplínu, je to možné.

Soutěžní disciplína se provádí s dopravním vedením pouze na 2 „B″, jinak je vše stejné, s použitím nástřikových terčů.

 

 

Čl.3

Měření času

Čas bude měřen elektronicky, pouze pokud elektronická časomíra selže, je pořadatel povinen zajistit měření pomocí stopek a to nejméně dvěma. Pokud z jakéhokoliv důvodu selže časomíra, družstvo opakuje svůj pokus.

Pokud se čas měří pomocí časomíry a dojde-li k její poruše, kterou nelze na místě odstranit, musí všechny družstva opakovat své pokusy s ruční časomírou (všechny družstva v daném soutěžním kole).

Veškeré výsledky každého kola budou zaznamenávány na tabuli, kterou do ligy dodalo SDH Lžovice a bude se o ni starat.

 

Čl.4

Kategorie

Muži, ženy a žáci od 6 do 11let a od 11 do 15let

Je možné družstvo mužů vyjímečně doplnit dvěma ženami z jiných družstev (jeden dozadu, druhý na předek) v lize. Družstvo žen musí být složeno pouze z ženské části, nesmí je doplnit ani jeden muž. Soutěžní družstvo soutěží nejméně v počtu pěti lidí a nejvíce v sedmi lidech.  Na začátku soutěžního kola se písemně vyplní prezenční listina soutěžícího družstva (kontrola průkazek SDH), kde se zároveň napíší dva náhradníci, kteří v případě problému zranění či nějaké překážky nastoupí.

Přihlášení do soutěže bude potvrzeno pořádajícímu sboru nejpozději 5 dnů před pořádajícím kolem ligy. Pořadatel dodá soutěžícím propozice soutěžního dne nejméně dva týdny před konáním.

Na začátku prvního kola ligy každé soutěžící SDH zapsané do ligy odevzdá starostce seznam zaplacených členských příspěvků za daný sbor, který bude potvrzený z OSH Kolín (pí. Nevečeřalová).

Soutěžní družstva:

SDH Lžovice      muži     ženy    

SDH Tři Dvory    muži     ženy    

SDH Býchory      muži     ženy     děti  děti 

SDH Němčice      muži    

SDH Ohaře        děti        

SDH Ovčáry       muži     ženy     muži     děti    děti

 

Čl.5

Hodnocení soutěže

Vyhodnocení se provádí za každé kolo. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem bodů.

Bodová umístění: 1. místo – 10 bodů

2. místo – 9 body

3. místo – 8 body atd.

Bodování podle počtu mužstev v kategorii.

Při dosažení shodného času více družstvy obdrží tato družstva stejný počet bodů a stejné umístění.

Jestliže dojde při celoročním vyhodnocení ke stejnému počtu bodů, rozhodne o pořadí počet lepších umístění při průběhu soutěže.

Do tabulky ligy se budou zapisovat nejen dosažené body, ale i časy.

 

Čl.6

Rozhodčí

Pořádající sbor kola ligy zajistí pro každou soutěž hlavního a nejméně tři pomocné rozhodčí, kteří budou mít platné zkoušky na rozhodčí a seznámí je s pravidly. Tito rozhodčí na konci soutěže vypracují protokol o soutěži a stvrdí ho svým podpisem a razítkem organizace.

A zároveň pořádající sbor bude mít hlavního pořadatele a minimálně dva pomocníky, kteří budou označeni a budou mít na sobě vesty.

 

Čl.7

Oblečení

Oděv soutěžících by měl být pokud možno jednotný, je možné mít triko s krátkým či dlouhým rukávem, nohavice kalhot dlouhé. Obuv pracovní nebo sportovní, nesmí být kopačky nebo obuv se špunty na podrážce. Ochranná přilba je nutná při každé soutěžní disciplíně.

 

Čl.8

Nářadí pro požární útok

Pořádající organizace zajistí základnu (200x200x10cm), káď na vodu standardního typu, která se bude průběžně doplňovat vodou a terče a přesně podle pravidel ligy vytyčí délku tratě až k nástřikové čáře. V příloze je nakreslen přesný návod.

Vybavení družstva: 

 1. Požární stříkačka do PPS15 (14.oběžníkové kolo)
 2. Přetlakový ventil
 3. 2 savice Ø110mm, délky 2,5m děti délky 1,6m
 4. Sací koš se zpětnou klapkou
 5. Dva hákové klíče
 6. Dvě hadice B 75 délky 19-21m, děti délky 9,5-10m
 7. Čtyři hadice C 52 délky 19-21m, děti délky   9,5-10m
 8. Rozdělovač kulový nebo vřetenový
 9. Dvě proudnice C Ø výstřikové hubice 12,5 mm

 

 

Čl.9

Výklad propozic

Čas na přípravu základny je 5 minut. První se na základnu položí požární stříkačka a potom se připravují hadice atd. Uložení nářadí na základně je libovolné, nesmí však přesahovat obrys základny, pouze savice mohou přesahovat. Nesmí se podepírat ničím, co nebude použito k požárnímu útoku. Půlspojky se nesmí dotýkat (možnost vložení vodorovně listu papíru), jsou povoleny pojistky proti rozpojení půlspojek. Proudnice může být položena na hadici. Provedení útoku je libovolné, hadice je možno rozhazovat či tahat. Startuje se na povel rozhodčího povely PŘIPRAVIT – POZOR – VÝSTŘEL. Koš musí být před ponořením do vody našroubován a po ukončení pokusu musí zůstat našroubován, jinak bude pokus neplatný. Každý útok stříká pouze na svůj terč. Při soutěži používá každé družstvo vlastní výzbroj. Pořadatel soutěže zajistí vytyčení vzdálenosti čáry pro nástřik terčů, která se nesmí překročit či přesáhnout jakoukoliv částí těla.

Čl. 10

Neplatnost pokusu

O neplatnosti pokusu rozhoduje ihned po ukončení pokusu rozhodčí soutěže. Pokus je považován za neplatný, pokud se do doby 2 minut nepodaří provést požární útok. Pokud soutěžící družstvo překročí povolený limit na přípravu, což je 5 minut od položení stříkačky. Upadnutí sacího koše do kádě nebo našroubování koše po vnoření do vody. Kříží-li se proudy při stříkání (vzájemná pomoc). Pokud soutěžní mužstvo ukončí útok bez předepsané výstroje, neplatí, pokud během pokusu ztratí část výstroje a do konce pokusu uvede vše do požadovaného stavu. Pokud dojde k neuskutečnění pokusu v závislosti na technické poruše vybavení, pokus se automaticky opakuje.

 

Čl.11

Protesty

Protest je možno podat do 5 minut od ukončení požárního útoku hlavnímu rozhodčímu. Kauce na protest je 300.-Kč. O protestu rozhoduje hlavní rozhodčí a jeho kolegové. Pokud bude zamítnuto, kauce propadá ve prospěch sboru pořádající kolo ligy.

 

Čl.12

Ceny do soutěže

Ceny na jednotlivých soutěžích jsou v kompetenci každého pořádajícího sboru. Na konci ligy obdrží každé družstvo z kategorie pohár, který si ponechá, a vítěz ligy dostane putovní pohár, který si bude moci nechat u sebe do další ligy a družstvu zůstává, pokud se umístí na prvním místě ve třech ročnících jdoucí po sobě. Vyhrávající družstvo zajistí štítek na pohár s názvem SDH. Děti na konci ligy obdrží diplom se svým jménem. 

 

Čl.13

Rada ligy

Je to řídící orgán, který tvoří zástupci jednotlivých SDH, kteří jsou zapojeny do ligy. Řeší a rozhoduje o problémech souvisejících s ligou. Do pravidel ligy může mluvit pouze zástupce zvolený jednotlivými SDH zařazenými do ligy.

 

Složení rady ligy

 

Starostka: Hana Varadyová

 

 

Hlasující členové rady ligy:

 

SDH Lžovice               Doucha Michal

                          Blanka Douchová

SDH Tři Dvory             Svoboda Lukáš

                          Irma Seifertová

SDH Němčice              Dostál Milan

SDH Ohaře                 Václav Vokál

SDH Ovčáry                Josef Tuláček

                          Radek Vodička

SDH Býchory                Václav Zatloukal

                           Pavel Hamrník

SDH Krakovany            Pavel Dostál

                           

                           

Čl.14

Závěrečná ustanovení

Vyhlašovatelé provedou závěrečné vyhodnocení ročníku ligy a předání cen pro daný ročník. Vše bude stvrzeno podpisem členů rady a razítkem za veškerými písemnými poznámky. Zároveň proběhne i vyúčtování za daný ročník. Za finanční zprávou budou podepsáni všichni členové rady ligy a vše bude stvrzeno podpisem a razítkem starostky ligy.

Přetlakový ventil jak pro děti, tak pro dospělé musí každé dva roky jít na revizi, která se bude financovat z peněz ligy. Příslušný sbor dodá fakturu za uskutečněnou revizi.

Polabská liga bude používat číslo účtu 241 850 647/0300 u poštovní spořitelny. Za vedení financí zodpovídá Václav Zatloukal z SDH Býchory.

 

Požární útok dětí

 1.  Zařazení do ligy – kategorie

V požárním útoku dětí soutěží 7 členů (je povolen dospělý strojník, který ale nesmí vůbec zasáhnout do provedení útoku).

Požární útok dětí je pro děti od 6 do 11 let a od 11 do 15 let, přičemž na začátku nového ročníku ligy (1.1.20--) nesmí soutěžící dovršit věku 15 let, jinak by musel závodit v družstvu dorostu nebo dospělých. Není možné, aby závodník závodil za družstvo dětí a zároveň za družstvo dospělých.

 Zároveň za družstvo mohou závodit děti mladší 6 let, na které se vztahují veškerá pojištění mladých členů hlášených na OSH.

 1. Měření času

Čas bude měřen elektronickou časomírou, pouze pokud elektronická časomíra selže, je možno měřit stopkami a to v počtu 3 kusů. Je možné měřit čas stopkami, v každém kole ligy. 

 1. Hodnocení soutěže

 

Vyhodnocení se provádí součtem bodů získaných v jednotlivých kolech. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem bodů.

Jsou dva pokusy v daném soutěžním kole a lepší čas se započítává do výsledků kola a pro započtení bodů v hodnocení.  

Bodová umístění:  

                  1.místo – 10 bodů

                   2.místo – 9 bodů

                   3.místo – 8 bodů atd.

 1. Rozhodčí

Pro disciplínu požárního útoku dětí je potřeba nejméně 4 rozhodčích (hlavní rozhodčí, rozhodčí disciplíny, 2rozhodčí u terčů). Rozhodčí by měli mít platné zkoušky na rozhodčí a znát pravidla požárního sportu (u dětí nutnost). 

 1. Oblečení

Děti musí mít dlouhý rukáv na všech závodech v lize.

 1. Nářadí pro požární útok

Pořádající organizace zajistí základnu (200*200*10cm), káď na vodu, přetlakový ventil, terče, a 1 hadici B 75 na odpadní vodu. Zároveň vytyčí délku tratě až k terčům, tzn. k nástřikové čáře.

Vlastní nářadí: 2 savice o průměru 110mm x 1,6m ± 5cm včetně šroubení, 1 sací koš o průměru 110mm se zpětnou klapkou, 2 hadice B 75, min. délka 9,5m, 4 hadice C 52, min. délky 9,5m, rozdělovač, 2proudnice C 52, motorová stříkačka.

 

 1. Výklad propozic

Stejný jako u dospělých. 

Při přípravě základny je povolena pouze pomoc vedoucího kolektivu mladých hasičů, mimo umísťování stroje na základnu a připojení přetlakového ventilu.

Jakákoliv jiná pomoc bude hodnocena jako neplatný pokus.

 1. Neplatnost pokusu

Stejné jako u dospělých

 1. Protesty

Stejné jako u dospělých

 1. Ceny do soutěže

Stejné jako u dospělých.  

 1. Rada ligy

Stejná jako u dospělých.